Workhub

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ’NİN AMACI VE ŞİRKETİMİZİNVERİ SORUMLUSU KONUMU:

WorkHUB (“Şirket”), müşterilere ilişkin kişiselveriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatınasahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarıncamüşterilerin şirket tarafından gerçekleştirilen kişisel veriişleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulanürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekliçalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili işsüreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülenticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Şirketimiz’in ticarive/veya iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması,Şirketimiz’in ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olanilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini ileŞirketimiz’in sunduğu ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni,kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göreözelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması da dahilolmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişiselveri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.Şirketimiz tarafından kişisel verilerinişlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.workhub.com.tr adresinde yer alan 6698 sayılı KanunKapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkinPolitika’dan ulaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARIM AMACI:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulanürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekliçalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili işsüreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülenticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Şirketimiz’in ticarive/veya iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması,Şirketimiz’in ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olanilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini ileŞirketimiz’in sunduğu ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni,kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göreözelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması amaçlarıylaŞirket yetkilileri, iştirakler, iş ortakları, tedarikçiler,hissedarlar, kanunen yetkili kamu kurumları ve diğer üçüncükişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen aktarımkoşullarına uygun olarak aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİSEBEBİ:

Kişisel verileriniz, müşteri bilgi/talep formları,e-mail, ilgili internet siteleri, elektronik ortam ve/veya çağrımerkezi kanalıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukukisebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. Maddelerindeve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekteve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

  • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Bahsi geçen hakların kullanımına ilişkin talepler,kişisel veri sahipleri tarafından www.workhub.com.tr adresinde yer alan workHUB Tarafından 6698 sayılı KanunKapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkinPolitika’da belirtilen yöntemlerle veya workHUB ticarimerkezine yazılı olarak iletilebilecektir. Şirketimiz, isteğinniteliğine göre talebi en kısa süredeücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyetgerektirmesi hâlinde, Şirketimizin Kişisel Verileri KorumaKurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkısaklıdır.


Saygılarımızı sunarız.

Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
WorkHub
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?