Workhub

KVKK

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUMASINA İLİŞKİN POLİTİKAMIZ


POLİTİKANIN AMACI VE YÜRÜRLÜĞÜ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin “veri sorumlusu olarak sınıflandırılan ve kişisel verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını belirleyen,veri sisteminin kurulması ve yönetilmesi adına gerçek veya tüzel kişilerce kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları belirtmektedir. Kanunda kişisel veriler “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,” olarak tanımlanmışken; kişisel verilerin işlenmesi ise “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır. 6698 sayılı kanunda diğer düzenlemelerin beraberinde veri sorumlularına kişisel verisi işlenecek olan veri sahiplerini aydınlatma yükümlülüğü getirilmiştir. İlgili kanunun 10. Maddesinde Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgilendirmekle mükelleftir.

İş bu dokümanın amacı, veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediğini veri sahiplerin yukarıda belirtilen maddeler ışığında bilgilendirilmesi/aydınlatılması amacı ile yazılmıştır.

İş bu dokümanın konusu şirketimizin müşterileri, ortakları, yetkilileri ve çalışanları, potansiyel müşterileri ve iş ortaklarımızın paydaşları, yetkilileri, çalışanları ve çalışan adayları, eski çalışanlar, stajyerler, emekli olan kişiler, ziyaretçiler, şirket yetkilileri ve ortaklarımız, iş ortağı ve tedarikçi adayları ve başka üçüncü kişiler olup çalışanlarımıza kişisel verilerin işlenmesi ile konusunda ilgili Kanuna uygun şekilde çalışanlara sunulan bir politika metni düzenlenmektedir.

İLGİLİ KANUN’UN KAPSAMI VE ŞİRKETMIZIN KANUN’DAN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER


İlgili Kanun’un 4. maddesi gereğince, kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Bu kapsamda veri sorumluları, Kişisel verilerin işlenmesinde Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyulmasına yükümlü kılmıştır.


KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME VE PAYLAŞIM AMAÇLARI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AMAÇLAR


Kanun kapsamında kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Bununla birlikte Kanun, 5 ve 6. maddeleri kapsamında kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler bakımından açık rıza bulunmaksızın veri işlenebilecek birtakım durumları belirlemiştir. 5. madde uyarınca kişisel veriler,

Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde veri sahibinin önceden alınmış açık rızası bulunmasa dahi (gerekli aydınlatmanın yapılmış olması koşuluyla) işlenebilecektir.

Öte yandan, Kanun, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri “özel nitelikli” veya “hassas” kişisel veri olarak tanımlamış ve bunların işlenmesi için daha ağır şartlar öngörmüştür.

Buna göre, özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinden açık rıza alınmış bulunan haller dışında ancak aşağıdaki koşullarda işlenebilecektir:

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMINA İLİŞKİN AMAÇLAR

Veri işlemeye uygun şekilde, kişisel verilerin üçüncü bir tarafla paylaşılması (aktarım) da ilgili veri sahibinden bu doğrultuda açık rıza alınmış olmasına tabi kılınmıştır. Ancak Kanun’un 8. maddesine göre veri işlemeye izin verilen şartlarda veri aktarımı da gerçekleştirilebilmekte olup bu doğrultuda yukarıda belirtilen şartların varlığı halinde veri sahibinin rızası bulunmasa dahi kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri aktarımı yapılabilecektir.

Kanun, kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarımı ile ilgili olarak yurtdışına aktarımı özel koşullara bağlamıştır.

Buna göre, kişisel veriler;

Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, veya Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde; o Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve o Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda veri sorumlusunun ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile yurtdışına aktarılabilmektedir.

KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN HALLER

Kanun’un 28. maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda ilgili Kanun uygulanmayacaktır:

- Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

- Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

- Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.


KİŞİSEL VERİLERİN ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENMESİ

ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU


Şirketimiz tarafından kişisel veriler, aşağıda tanımlı sınıflar altında işlenmektedir:

Kimlik Bilgisi: Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (örn. TCKN, pasaport numarası, nüfus cüzdanı seri no., ad-soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği)

İletişim Bilgisi: Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres)

Konum verisi: Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler

Müşteri Bilgisi: Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. müşteri numarası, meslek bilgisi, vb.)

Müşteri İşlem Bilgisi: Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler (örn. talep ve talimatlar, kiralama süreleri, vb.)

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi: Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler (örn. giriş çıkış kayıtları, ziyaret ve ziyaretçi bilgileri, kamera kayıtları vb.)

İşlem Güvenliği Bilgisi: Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler

Risk Yönetimi Bilgisi: Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar)

Finansal Bilgi: Kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler (Örneğin: veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kredi tutarı, kart bilgisi, kredi ödemeleri, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.)

Özlük Bilgisi: Şirket’in işbirliği çalışanlarının özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel veriler (kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge)

Çalışan Adayı Bilgisi: Şirketimiz nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler (örn. özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları vb.)

Çalışan İşlem Bilgisi:
Şirket’in işbirliği çalışanlarının işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel veriler (örn. işe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri, katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik sorgusu, mail trafikleri izleme bilgisi, araç kullanım bilgisi, şirket kartı harcama bilgisi)

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi:
Şirket’in işbirliği çalışanlarının performanslarının ölçülmesi ve kariyer gelişimlerinin insan kaynakları politikaları kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler

Pazarlama Bilgisi:
Şirketimiz tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak veriler (örn. pazarlama amacıyla kullanılmak üzere toplanan kişinin kişisel beğeni ve alışkanlıklarını gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedef bilgiler, çerez kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri)

Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi: Şirket’in tedarikçi çalışanlarına sunulan yan hak ve menfaatlerinin takibinin yapılması ve işbirliği çalışanlarının bunlardan faydalandırılmasına yönelik işlenen kişisel veriler

Görsel ve İşitsel Veri: Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar

Talep / Şikayet Yönetimi Bilgisi: Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler (örn. Şirket’e yönelik talep ve şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar)

Denetim ve Teftiş Bilgisi: Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler (örn. denetim ve teftiş raporları, ilgili görüşme kayıtları ve benzeri kayıtlar)

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. mahkeme ve idari merci kararı gibi belgelerde yer alan veriler)

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

KİŞİSEL VERİLERİN ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENME AMAÇLARI

- Şirketimiz yukarıda belirtilen kategorilerde kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir.

- Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası

- Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

- Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

- Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi

- Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

- Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

- Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

- Ücret yönetimi

- Hukuk işlerinin takibi

- Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

- Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası

- İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

- Personel temin süreçlerinin yürütülmesi

- İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

- İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası

- İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

- İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

- İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

- İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

- Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

- Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

- Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

- Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi

- Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

- Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

- Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

- Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası

- Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

- Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icrası

- Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini

- Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini

- Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

- Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

- Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi

- Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

- Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası

- Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

- Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

- Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

- Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

- Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası

- Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

- Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

- Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası

KİŞİSEL VERİLERİN ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN AKTARILMASI VE VERİ AKTARIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN TARAFLARIN KATEGORİZASYONU

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla Şirket yetkililerimize, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlara aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENMESİ USULÜ

Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatı ile Kanun’dan doğan yükümlülükler kapsamında, veri sahiplerinden kişisel verilerini temin etmeden evvel ilgili Kanun’un 10. maddesi doğrultusunda veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme süreci Kanun’da belirtilen ve yukarıda detaylandırılan şartları karşılamadığı takdirde ise veri sahiplerinden açık rızaları temin edilmekte ve ilgili süreçler bahsi geçen açık rıza çerçevesinde sürdürülmektedir. Kanun kapsamında açık rıza, “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak tanımlanmış olup bu doğrultuda Şirketimiz veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi uyarınca aydınlattıktan sonra açık rızalarını almaktadır. Kanun kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süreyle ve ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dahil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile birlikte kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kazayla veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından asgari aşağıdaki aksiyonlar alınmaktadır:

- İşlenen kişisel verilere uygun yazılımsal ve donanımsal güvenlik önlemlerinin alınması

- Kanun kapsamında öngörülmüş bulunan denetimlerin gerçekleştirilmesi

- Şirket içi eğitimler, politika ve prosedürler ile Şirket ve çalışanların Kanun’a uyumunun sağlanması

- Şirket içi yetkilendirmeler ile bilgiye erişimin gereklilik esasına dayalı bir şekilde sağlanması ve kayıt altına alınması

- Kişisel veri işleme faaliyetlerinin süreç bazında takibinin gerçekleştirilmesi

- Tedarikçilerle ilişkilerde kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili sözleşmesel taahhütlerin alınması

VERİ SAHİPLERİNİN KANUN’DAN DOĞAN HAKLARI

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI


Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri;

- Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası belli hallerde veri sahibinin veri sorumlusundan zararlarının tazmini dışında bir talepte bulunamayacağını düzenlemiştir. Buna göre,

- Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

- Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

- Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerinde ilgili verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

HAKLARIN KULLANILMASI

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için Başvuru Formu’nu kullanabileceklerdir. Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, formun ıslak imzalı bir kopyasının elden veya noter aracılığıyla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile Şerifali mah. Kutup sok. Workhub Plaza no:40 ÜMRANİYE/ İSTANBUL adresine iletilmesi veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak info@workhub.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta gönderimi ile veya Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderilecek e-mail ile gerçekleştirilebilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bahsi geçen yöntemler dışında bir yöntem öngörülmesi halinde başvurular bu yöntemle de iletilebilecektir. Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, Şirketimiz tarafından azami otuz gün içerisinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır. Şirketimiz, özellikle başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Veri sahibi başvuruları kural olarak Şirketimiz tarafından ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından veri sahibinin talebine ilişkin bir ücret belirlenmiş ise, Şirketimiz bu ücret üzerinden ödeme talep etme hakkına sahip olacaktır.

Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
WorkHub
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?